การขออนุญาตตั้งประกอบกิจโรงงานพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ข้อบังคับ
มาตรา 10 ผู้ประกอบการกิจการโรงงานจำพวกที่1 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
มาตรา 11 ผู้ประกอบการกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าวและเมื่อจะเริ่ม
ประกอบกิจการโรงงานให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเสียก่อน
มาตรา 12 ผู้ประกอบการกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต และต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกล่าวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32
ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานก่อนได้รับใบอนุญาต

บทกำหนดโทษ

มาตรา 48 ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2 โดยไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตาม
มาตรา 11 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 49 ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2 ผู้ใดแจ้งการประกอบกจการไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 11 วรรคสองหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 วรรคห้า หรือมาตรา 33
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

มาตรา 50 ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่3 โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง
หรือตั้งโรงงานโดยไมได้รบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่ง เป็นโรงงานประเภทหรอชนิดที่กำหนดจำนวน หรือขนาดที่จะให้
ตั้งหรือไมให้ตั้งในท้องที่ใด ตามประกาศที่ออกตามมาตรา 32(1) ผู้กระทำต้องระวางโทษทั้งจำคุกไม่เกินสี่
ปีหรือปรับไม่เกินสีแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 7 ได้แบ่งโรงงานอุตสาหกรรมออกเป็น 3จำพวกคือ
1. โรงงานจำพวกที่ 1 คือโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถประกอบการได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (ดูรายชื่อตามบัญชีท้ายกระทรวง)
2. โรงงานจำพวกที่ 2 คือโรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนประกอบกิจการ
(ดูรายชื่อตามบัญชีท้ายกระทรวง)
3. โรงงานจำพวกที่ 3 คือโรงงานอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการจะต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงจะ
ประกอบกิจการโรงงานได้(ดูรายชื่อบัญชีท้ายกระทรวง)

สถานที่ห้ามตั้งโรงงาน

โรงงานจำพวกที่ 1 , จำพวก 2 และจำพวก 3 ห้ามตั้งโรงงานในสถานที่ดังต่อไปนี้
1. บ้านจัดสรรเพื่อการพกอาศัยอาคารชุดัพกอาศัยและบ้านแถวเพื่อการพกอาศัย
2. ภายในระยะ 50 เมตรจากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาวัด
หรือศาสนสถาน โรงพยาบาลโบราณสถาน สถานที่ทำการหน่วยงานของรัฐแหล่งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงงานจำพวก 1, 2 ทำเฉพาะข้อ 1 บ้านจัดสรร

ประเภทโรงงานที่ต้องขออนุญาตผ่านศูนย์บริการเพื่อการลงทุน
1. ประเภทของโรงงาน
รายการตามท้ายพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ดังต่อไปนี้
1.1 โรงงานท่าน้ำตาลทรายแดง ทำน้าตาลทรายดิบหรือน้ำตาลทรายขาวและโรงงานทำ
น้ำตาลทรายดิบหริือน้ำตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์ตามประเภทหรือชนดของโรงงาน
ลำดับที่ 11(2), 11(3), 11(4)
1.2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่
15(1) , 15(2)
1.3 โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุราโรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์โรงงานทำหรือผสมสุรา
จากผลไม้และโรงเบียร์ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 16, 17, 18, 19
1.4 โรงงานเลื่อยไม้และทำไมวีเนียร์หรือไม้อัดตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับ
ที่ 34(1), 34(3)
1.5 โรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากไม้หรือวัสดุอื่นตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับ
ที่ 38(1)
1.6 โรงงานผลิตคลอแอลคาไลน์ (Chlor-Alkaline Insustry) ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์
(NaCL) เป็น วัตถุดิบ, โซเดียมคาร์บอเนต (Na2 Co3), โซเดียมไฮดรอกไซด์ (HaOH)
กรดไอโดรคลอริค (NCL) คลอรีน (C12), โซเดียมไฮโพคลอไรด์ (NaOCL) และปูน
คลอรีน (Bleaching Powder) และโรงงานอุตสาหกรรมเปโตรเคมีที่ใช้วัตถุดิบซึ่งได้
จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม และ/หรือการแยกก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิต
ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 42(1)
1.7 โรงงานผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้ป้องกัน หรือกี่ำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์โดย
กระบวนการทางเคมีและโรงงานผลิตปุยเคมีตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับ
ที่ 43(1)
1.8 โรงงานกลั่นนามั้นปิโตรเลียม ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 49
1.9 โรงงานทำซีเมนต์ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 57(1)
2. ศูนย์บริการเพื่อการลงทุนจะรับผิดชอบการพิจารณาคำขออนุญาต
3. เมื่อดำเนินการเรื่องการขออนุญาตเสร็จสิ้นแล้ว ต้องส่งเรื่องให้สำนักควบคุม และตรวจโรงงาน
เพื่อติดตามผล

ประเภทของโรงงาน ซึ่งมีขึ้นตอนการขออนุญาตต้องผ่าน อบต. (องค์การบริหารส่วนตำบล)

ประเภทโรงงานที่การประกอบกิจการก่อมลพิษ ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จำนวน 11 รายการ
ดังต่อไปนี้อยู่ในขายโรงงานที่ควรจะต้องผ่านการพิจารณาของสภาตำบลก่อนคือในขั้นตอนการพิจาริณา
ของอุตสาหกรรมจังหวัด

1. โรงงานโม่บดหรือย่อยหิน ตามประเภทหรือชนิดโรงงาน ลำดับที่ 3(1)
2. โรงงานประกอบหรือกิจการเกี่ยวกับกระดูกสัตว์ตามประเภทหรือชนิดโรงงานิลำดับที่ 4(3)
3. โรงงานทำปลาป่น ตามประเภทหรือชนิดโรงงาน ลำดับที่ 15(2)
4. โรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากไม้เศษผ้าหรือเส้นใย ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่
38(1)
5. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีภณฑ์สารเคมีหรือวัตถุเคมีซึ่งมิใช้ปุยตาม
ประเภทหรือชนิดโรงงาน ลำดับที่ 42 ดังต่อไปนี้
5.1 โรงงานอุตสาหกรรมคลอ-แอลคาไลน์ (Chlor-alkaline Industry) ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์
(NaC1) เป็นวัตถุดิบในการผลิตโซเดียมคาร์บอเนต (Na2Co3) โซเดียมไฮดรอกไซด์
(NaOH) กรดไฮโดรคลอริน (HC1) คลอรีน (C12) โซเดียมไฮโนคลอไรด์ (NaOC1) และ
ปูนคลอรีน (Bleaching Powder)
5.2 โรงงานอุตสาหกรรมเปโตรเคมีคัล ที่ใช้วัตถุดิบซึ่งได้จากการกลั่นน้ำมันปัิโตรเลียม และ
หรือการแยกก๊าซธรรมชาติ
6. โรงงานผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้ป้องกัน หรือกี่ำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์โดยกระบวนการ
ทางเคมีตามประเภทหรือชนิดโรงงานลำดับที่ 43(1)
7. โรงงานผลิตปุยโดยกระบวนการทางเคมีตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 43(1)
8. โรงงานกลั่นนามั้นปิโตรเลียม ตามประเภทหรือชนิดโรงงาน ลำดับที่ 49
9. โรงงานผลิตซีเมนต์ตามประเภทหรือชนิดโรงงาน ลำดับที่ 57
10. โรงงานประกอบกิจการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการถลุง หลอมหรือผลิตเหล็ก หรือเหล็กกล้าใน
ชั้น (Iron and Steel Basic Industries) ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลำดับที่ 59
11. โรงงานประกอบกิจการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการถลุงและหลอมโลหะในชนตั้นซึ่งมิใช่เหล็ก
หรือเหล็กกล้า (Non-Ferrous Metal Basic Industries) ตามประเภทหรือชนิดโรงงานลำดับที่
60

โรงงานจำพวก 1
โรงงานจำพวก 1 คือโรงงานที่ระบุไว้ในบญชีท้ายกระทรวง ( พ.ศ. 2535 ) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้อยู่ในขนาดของโรงงานจำพวก 1
โรงงานจำพวก 1 เป็นโรงงานที่
1. ไม่ต้องยื่นขออนุญาต
2. ประกอบกิจการได้ทันที
3. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงอันได้แก่
– สถานที่ตั้งโรงงาน
– ลักษณะอาคาร
– เครื่องจักร
– การควบคุมการปล่อยของเสีย หรือมลพิษ

แบบฟอร์มและตัวอย่างโหลดได้จากลิงค์

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวก 3
1. คำขอรง.3
1.1 กรุงเทพมหานครจำนวน 2 ชุด
1.2 ต่างจังหวัดจำนวน 3 ชุด
2. เอกสารประกอบการพิจารณา
2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคคลุที่แสดงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดนทางและสำเนาทะเบยนบานของกรรมการ
ผู้ลงนาม
2.3 หนังสือมอบอำนาจ
2.4 แบบแปลนอาคารโรงงาน (วิศวกรลงนามรบรองเอกสารั)
2.5 แบบแปลนแสดงตำแหน่งที่ตั้งเครื่องจักรและรายการเครองจักร (วิศวกรลงนามรับรอง
เอกสาร)
2.6 แบบแปลนระบบควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อม (วิศวกรลงนามรับรองเอกสาร)
2.7 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อสร้างอาคาร)
2.8 หนังสือย่นย่อมให้ใช้สถานที่หรือที่ดิน (กรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่หรือที่ดิน)
2.9 แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน (วิศวกรลงนามรับรองเอกสาร)
3. สถานที่ตั้งโรงงานจะต้องเปนไปตามกฎกระทรวง็
4. แบบแปลนแสดงขนาดของ BOILER (กรณีที่มี BOILER)