ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate)

เป็นธุรกิจจัดสรรที่ดินไว้เพื่อ

ขายหรือให้เช่าสำหรับประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

โดยมีการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแก่โรงงานใน

นิคมอุตสาหกรรม อาทิ ไฟฟ้า ประปา ระบบป้องกันน้ำท่วม การบำบัดน้ำ

เสียส่วนกลาง เป็นต้น ภาวะของนิคมอุตสาหกรรมโดยทั่วไปส่วนใหญ่จึง

ขึ้นอยู่กับรายได้จากการขายหรือให้เช่าที่ดิน และรายได้จากบริการในด้าน

ต่างๆ

.

นิคมอุตสาหกรรมอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย หรือ กนอ. ซึ่งมีทั้ง

1. นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. เป็นเจ้าของและ

บริหารเอง

2. นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ร่วมเป็นเจ้าของและร่วมบริหารกับ

เอกชน นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันกับนิคมอุตสาหกรรม

.

คือ สวน/เขตอุตสาหกรรม อาทิ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เขตอุตสาหกรรมนวนคร อยู่ภายใต้

การดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) โดย

บีโอไอมอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดก ากับดูแล

สวน/เขตอุตสาหกรรมมีเอกชนเป็นเจ้าของและบริหารจัดการ

1ผู้ประกอบการในธุรกิจจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมที่สำคัญ

ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น

บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน (ปัจจุบันควบรวมกิจการกับ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น

หรือ WHA Group)

สวน/เขตอุตสาหกรรม เช่น บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะบมจ.นวนคร เป็นต้น

รายได้

ของผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมและสวน/เขตอุตสาหกรรมมาจาก 2 ส่วน

1. รายได้จากการขายและเช่าที่ดิน

2.รายได้จากบริการต่างๆ อาทิ การให้บริการไฟฟ้าและประปา รวมถึง

สาธารณูปโภคอื่นๆ การให้เช่าโรงงาน/คลังสินค้า ฯลฯ ซึ่งจัดเป็นรายได้ที่เกิดขึ้น

ต่อเนื่อง (Recurring Income) จึงช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้

จากการขายที่ดินได้บ้าง

การที่ผู้ประกอบการเลือกใช้บริการพื้นที่จัดสรรในนิคมอุตสาหกรรม

มากกว่าการลงทุนในที่ดินเปล่านอกนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากเหตุผลทาง

ความพร้อมของบริการสาธารณูปโภค การขนส่ง รวมถึงลดต้นทุนในการก่อตั้ง

โรงงาน ขณะเดียวกันยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากภาครัฐ อาทิ มาตรการด้าน

ภาษีอากร มาตรการส่งเสริมการลงทุน

 

รับสร้างโกดังสำเร็จรูป คลังสินค้า โรงจอดรถ โรงผลิตน้ำดื่ม โรงงานสำเร็จรูปอื่นๆ ด้วยระบบน็อคดาวน์ ประประกันงานโครงสร้าง 10 ปี รั่มซึม 5 ปี

รับสร้างโกดังทั่วประเทศไทย เคลื่อนย้ายได้ถอดประกอบตั้งได้หลายครั้ง  หลังคาระบบคลิปล็อค สร้างได้ตามขนาดและควมต้องการของลูกค้า

สำรวจที่ดินหน้างาน ให้คำปรึกษา ออกแบบเบื้องต้น โกดังคลังสินค้าฟรี

โกดังให้เช่าแฮปปี้แวร์เฮ้าส์

โกดังรับประกัน10 ปี

เคลื่อนย้ายได้ ถอดประกอบติดตั้งใหม่ได้หลายครั้ง หลังคาคลิปล็อค

ติดต่อเรา

T .097-469-6226

LINE:@happyhome4697

website: www.wh447.com

www.happy franchise

FB:เอเจนท์ซื้อขายเช่าอสังหาริมทรัพย์