เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฏกระทรวง กำหนดอัตราจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 85 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 มีนายอดิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ลงนาม กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ เพื่อปรับปรุงให้การกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มีความยืดหยุ่นและครอบคลุมงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และโดยที่มาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น สมควรปรับปรุงอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ มีรายละเอียดตามประกาศขอขอบคุณ:ข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจ