มีแผนจะซื้อที่กอนเพื่อการใดๆก็ตามมากกว่าราคา เงื่อนไขอื่นๆสิ่งที่ต้องรู้คือ ผังสีที่ดินที่จะไปเป็นเจ้าของ คิดจะสร้างบ้าน โรงงาน ร้านค้า คลังสินค้าใดๆล้วนมีกฏหมายผังเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ มารู้กันตอนนี้เลยดีมั้ยคะ

ผังเมืองคือ

แผนผังของเมืองที่ทำขึ้น เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยประกอบด้วยการวางและจัดการผังเมืองรวม และผัวเมืองเฉพาะ

.

ผังเมืองรวม คือ

หมายถึง แผนผัง นโยบาย โครงการ รวมทั้งมตารการควบคุม โดยทั่วไปเพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนา การดำรงรักษาเมือง หรือชนบทให้ได้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม การขนส่ง สาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม

.

ผัวเมืองเฉพาะ

หมายถึง แผนผังโครงการการดำเนินการเพื่อพัฒนาหรือการดำรงรักษาบริเวณเฉพาะแห่ง กิจการที่เกี่ยวข้อง ในเมือง และชนบท เพื่อประโยชน์แก่การผังเมือง

.

การแบ่งสีพื้นที่ได้ 10 โซนสีได้แก่

ผังเมืองรวมแบ่งได้8ประเภท

1ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย แบ่งได้3ระดับ

1.1พื้นที่สีเหลือง

กำหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิสประเภทที่อยู่อาศัยหน่าแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย สถาบันราชการ สาธารณประโยชน์เท่านั้น ส่วนมากจะอยู่นอกเมืองหรือชนบท

1.2 เขตพื้นที่สีส้ม

กำหนดไว้เป็นสีส้มเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหน่าแน่นปานกลาง ให้ใบ้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย สถาบันราชการ สาธารณประโยชน์ เท่านั้น พื้นที่นี้จะมีผู้อยู่อาศัยมากกว่าสีเหลือง

1.3 เขตพื้นที่สีน้ำตาล

กำหนดไว้เป็นสีน้ำตาลเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย สถาบันราชการ สาธารณประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบ

2. เขตพื้นที่สีแดง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ที่ดินประเภท พ1-พ5

ที่ดินประเภทนี้ให้ใช้เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค สาธารณูประการเป็นส่วนใหญ่สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกิน ร้อยละ10ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กำหนด ส่วนมากจะอยู่ในเมืองใหญ่ๆ

3.เขตพื้นที่สีม่วง ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ

พื้นที่สีม่วงเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์สำหรับที่ดินประเภทอุตสาหกรรม และคลังสินค้า ที่สามารถสร้างโรงงานได้ในเขตนี้เท่านั้น

3.1 ที่ดินประเภท อ.1

กำหนดเป็นเขตอุตสาหกรรม เพื่อบริการจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีมลพิษน้อย

3.2 ที่ดินประเภทอ.2

กำหนดเป็นนิคมอุตสาหกรรม ที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมาย ว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรม ที่ดินประเภทนี้ให้ใช้ประโยชน์เพื่ออุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณประการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใบ้ประโยชน์เพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบ และห้ามใช้ที่ดิน เพื่อกิจการที่กำหนด

4. เขตพื้นที่สีเม็ดมะปราง มี่ดิสประเภทคลังสินค้า กำหนดเป็นที่ดินประเภท อ.3

ที่ดินประเภทนี้ให้ใบ้ประโยชน์ที่ดินเพื่อคลังสินค้า อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการบรรจุสินค้า การประกอบชิ้นส่วนต่างๆ โดยไม่มีการผลิต แบะอุตสาหกรรมบริการชุมชน ที่ไม่ก่อเหตุรำคาญ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรัยการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใบ้ได้ไม่เกินร้อยละสิบ. และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด

5.เขตพื้นที่สีขาวมีกรอบและเส้นทะแยงสีเขียว ที่ดินอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

แบ่งออกเป็น2ประเภทคือ

:ที่ดินประเภท ก.1

:ที่ดินประเภท ก.2

ที่ดินประเภทนี้ให้ใบ้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม. สถาบันราบการ การสาธารณูโภค สาธารณูปการ และการอนุรักษ์ และการรักษสภาพแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใล้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ หม่เกินร้อยละห้ส และร้อยละสิบและห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินตามกิจการตามที่กำหนด

6. เขตพื้นที่สีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและเเกษตรกรรม แบ่งออกเป็น2ประเภทคือ

. ที่ดินประเภท ก.3

. ที่ดินประเภท ก.4

ให้ใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรมหรือเกี่ยวกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสธารณูปโภค สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ไม่เกินร้อยละห้า และร้อยละสิบ และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินตามกิจการที่กำหนด

8. พื้นที่สีน้ำเงินที่ดินประเภทหน่วยงานราชการ และสาธารณูปโภค

กำหนดใช้ที่ดินประเภท ส. ที่ดินประเภทนี้ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสถาบันราชการ การศาสนา การศึกษา การศาธารณูปโภค สาธารณูปการ สาธารณประโยชน์ การใช้ที่ดินเพื่อวัตุประสงค์อื่น ให้ใช้ได้เฉพาะที่ยำเป็นหรือเปี่ยวเนื่องกับประโยชน์ที่ดินหลัก

แผนผังแสดงที่โล่งและข้อกำหนด มี่โล่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ

เขตพื้นที่สีเขียวอ่อน

ที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์เพื่อนันทนาการ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น

สีเขียวอ่อนมีเส้ยทะแยงสีเขียว

ที่โล่งพักน้ำเพื่อป้องกัยน้ำท่วม ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการป้องกันน้ำท่วมหรือสวน สาธารณเท่านั้น

ตัวอย่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร