อัตรภาษีในช่วง 2ปีแรก นับวันแรกคือ1 มกราคม 2563 กรณีที่ใช้ประกอบการเกษตรกรรม