มาตรฐานการผลิต (GMP) หรือ Good Manufacturing Practice คือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ CODEX เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค มาตรฐานการผลิต (GMP) หมายถึง ระบบคุณภาพที่สร้างกระบวนการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารของโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา การก่อสร้างโรงงาน และสถานที่สร้างโรงงาน

สาระสำคัญของ มาตรฐานการผลิต (GMP)

หากผู้ประกอบการต้องการปรับใช้ มาตรฐานการผลิต (GMP) ในการผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม จำเป็นต้องคำนึงหรือเตรียมความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่การเลือกสถานที่สร้างโรงงาน และการก่อสร้างโรงงาน ดังนี้

 • สถานที่ตั้งและอาคารผลิต

เรื่องของตัวอาคารบริเวณ การก่อสร้างโรงงาน หรือสภาพแวดล้อม ณ สถานที่สร้างโรงงาน ต้องสะอาด ไม่มีน้ำขังแฉะ และสกปรก

 • เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิต

ต้องไม่ทำจากวัสดุที่มีปฏิกิริยากับอาหารและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ไม่เกิดสนิม ทำความสะอาดง่าย เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

 • การควบคุมกระบวนการผลิต

การดำเนินการทุกขั้นตอนต้องมีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลที่ดี ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ ชนิดและปริมาณการวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตได้ ซึ่งจะต้องประทับตรา

 • การสุขาภิบาล

เรื่องของน้ำใช้ในโรงงาน ห้องน้ำอ่างล้างมือ ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย มีทางระบายน้ำทิ้ง

 • การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

มีการรักษาความสะอาด บำรุง ซ่อมแซมสถานที่ตัวอาคาร การสร้างโรงงาน เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ เป็นประจำและการใช้สารเคมีทำความสะอาดต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ปลอดภัยต่อการผลิตอาหาร

 • บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงาน ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคน่ารังเกียจ ตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง หรือมีบาดแผลอันอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ มีการสวมเสื้อผ้า เสื้อคลุมที่สะอาด ล้างมือก่อนปฏิบัติงาน ใส่ถุงมือ ไม่สวมเครื่องประดับ สวมหมวกหรือผ้าคลุมผม มีการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไป และความรู้ทั่วไป ในการผลิตอาหาร

ประโยชน์ของการทำ มาตรฐานการผลิต (GMP)

 • ได้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทำให้เป็นที่ เชื่อถือของคู่ค้า และผู้บริโภค
 • สร้างความสะดวกปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในขณะ ปฏิบัติงาน
 • มีการควบคุม และรักษามาตรฐานความสะอาด และถูก สุขลักษณะของโรงงาน และสถานที่สร้างโรงงาน
 • มีความสะดวก และง่ายต่อการติดตามข้อมูล
 • ความคล่องตัวในการดูแล การจัดการ และการประเมิน งานในโรงงาน และสถานที่สร้างโรงงาน
 • ลดของเสียอันเนื่องมาจากการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผลให้เกิดการเพิ่มผลผลิตให้กับหน่วยงาน
 • สร้างทัศนคติที่ดี และถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงาน

มาตรฐานการผลิต (GMP)มีหลักการผลิตว่า ได้มาตรฐานตรงตามที่กำหนดไว้ เรียกว่า ” ผลิตอย่างมีคุณภาพที่ตรวจสอบได้” หรือ
“Quality that must be built-in and tested “

cr thaifactorypro.com