การเลือกใช้โกดังคลังสินค้านอกจากจะเลือกทำเลที่เหมาพสมกับธุรกิจแล้ว. พื้นที่ที่สามารถขออนุญาตประกอบกิจการได้เช่น พื้นที่สีม่วง สำหรับขอ รง4. หรือพื้นมี่อื่นๆ ที่เหมาะสม

นอกจากนั้นยังยังต้องคำนึงถึงองค์ประกอบ

-ที่มีรูปแบบ รูปร่าง ของอุปกรณ์ต่างๆ

-ชั้นวาง

แล้วยังต้องคำนึงถึงการใช้งานในพื้นที่ต่างๆให้เกิดแระสิทธิภาพสูงสุด

เช่น

-พื้นที่จัดเก็บสินค้า

-สำนักงาน

-จุดรับส่งของ โดยกระบวนการ เคลื่อนย้ายสินค้า ควรต้องมีประสิทธิภาพ,ระยะทางโดนรวมต่ำสุด เพื่อลดค่าใช้จ่ายการเำเนินการ ลดการบริหาร และงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าให้มากที่สุด

-มีความยืดหยุ่นในการเก็บและกระจายสิยค้า

หลักการวางผังคลังสินค้าที่สำคัญคือ

.ควรเป็นเส้นตรงให้สินค้าเคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกัน

.ควรมีความยืดหยุ่นพอสมควร

.กำหนดจุดรับ-จุดส่งสินค้าที่เหมาะสม

อาจเป็นจุด้ดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน พิจารณดูตามลักษณะของแต่ละกิจการให้เกิดแระโยชน์สูงสูด

การออกแบบควรมีขั้นตอนดีงนี้

-กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดวางผังคลังสินค้า

-ให้คลังสินค้ามีระดับบริการที่ดี

-ใช้เวลาน้อยในการหยิบสินค้า/คัดแยกสะดวก เร็ว /ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้มากที่สุด

-เก็บข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของพื้นที่ อุปกรณ์ต่างๆ รายละเอียดสินค้าคงคลัง ยอดขาย ความถี่ในการจัดเก็บและหนิบสินค้า ขนาดของสำนักงาน ขนาดของเส้นทางที่ต้องการ ขนาดอาคาร ชั้นวาง ความสูงแนวดิ่ง ประตู เาเฟ้า เพดาน ถังดีบเพลิง ตู้เก็บเอกสารต่างๆ

-วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อกำหนดแผนที่ตั้งของหน่วยงานหรือกิจกรรมต่างๆ

-วิเคาระห์ข้อมูลเพื่อกำหนดอุปกรณ์ขนถ่ายแระเภทหีบห่อ ขนาดความกว้าง,ยาว,สูง และน้ำหนักของหนึ่งหน่วยขนุ่ายเป็นต้น

-ประเมินกำหนดที่ที่ตั้งของสถานที่จัดเก็บ ชั้นวางต่างๆ กำหนดช่องและตำแหน่งที่วางของชั้นจัดเก็บต่างๆ ออกแบบจัดระบบสินค้า

-วิเคราะห์ ทางเดินเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าถึงจุดเก็บสินค้า และเพื่อผ่านไปยังส่วนต่างๆของคลังสินค้าแบะยังต้อวคำนึงถึง การนำสินค้าเข้าเก็บ. การจ่ายสินค้าออก เกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่คนจัดสินค้า จะทำวานพร้อมกับรกโฟร์คลิฟหรือไม่แบะต้องแระเมินพื้นที่ว่างในการจัดเก็บที่จะเกิดขึ้น

-สรุปความต้องการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า เช่นประเภทขนาดพาเลทชั้นวาง ตวามกว้างยาวของทางเดิน พื้นที่ว่างที่อาจเกิดขึ้นจากแระเภทขิงการจัดเก็บ พื้นที่เป็นจุดพักสินค้า จุดรับสินค้า จุเจ่ายสินค้า และสำนักงาน

-กำหนดแผนและระยะทางเลือกโดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการสร้างต่างๆรวมทั้งสร่างอบบจำลองเป็นโมเดลด้วย

-ดำเนินการตามแผนงาน

-ติดตามผล

https://www.happyfranchise.co.th/store/795