ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

(1มกราคม-12พฤศจิกายน2562)

โรงงานเปิดใหม่. 2,889 แห่ง

โรงงานปิดกิจการ 1,391 แห่ง

จ้างงาน. 84,033 คน

ตกงาน. 35,533 คน

เปิดใหม่+

ขยายกิจการ 431,216 ล้านบาท

เงินลงทุน. 56,957 ล้านบาท

มีภาพประกอบ