แนะนำการใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวม ให้ตรวจสอบว่า แปลงที่ดินที่ตั้งอยู่มีการใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมอยู่หรือไม่ อยู่ในที่ดินประเภทใด บริเวณหมายเลขใด และตรวจสอบเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามหมายเลขนั้น ๆ จากข้อกำหนดประกอบแผนผังและบัญชีท้ายกฎกระทรวงนั้น ๆ


ตรวจสอบว่า สามารถใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการได้หรือไม่


       1. เป็นกิจการที่อนุญาตให้ทำได้หรือห้ามทำ


       2. หากเป็นกิจการที่ให้ทำได้ ให้ตรวจสอบว่า เป็นกิจกรรมหลักหรือกิจการอื่น


           * ถ้าเป็นกิจการหลัก ก็สามารถทำได้


           * ถ้าเป็นกิจการอื่น ให้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด


           * กรณีก่อสร้างโรงงานให้ตรวจสอบบัญชีท้ายกฎกระทรวง (ตารางบัญชีโรงงาน) ด้วย


       3. เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นกิจกรรมที่ให้ทำได้จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป


เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอตรวจสอบ


       1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ นส.3 หรือเอกสารสิทธิ์อื่น


       2. แผนที่ แผนผังบริเวณที่จะดำเนินการ (ควรมีจุดอ้างอิงที่ชัดเจน) หรือขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดจุดอ้างอิงหรือพิกัดก่อน

ไปยื่นขอตรวจสอบ


       3. ระบุกิจการที่ต้องการดำเนินการ (กรณีต่อใบอนุญาตโรงงาน

ให้แนบสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบการด้วย)


       4. กรณีสอบถามเป็นหนังสือให้ระบุชื่อ – ที่อยู่ของผู้ตรวจสอบให้ชัดเจน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน


       5. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีมอบอำนาจ)


สถานที่ยื่นขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน


       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตที่ดินที่ต้องการตรวจสอบ หากเป็นประเด็นสำคัญหรือมีข้อสงสัย ให้ยื่นที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง

โดังให้เช่า สร้างตามความต้องการของลูกค้า บางน้ำเปรี้ยว

ประเภทของพื้นสีผังเมืองที่แบ่งออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้

เขตสีเหลือง                    ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

เขตสีส้ม                          ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

เขตสีน้ำตาล                    ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

เขตสีแดง                        ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

เขตสีม่วง                         ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า

เขตสีเม็ดมะปราง             ที่ดินประเภทคลังสินค้า

เขตสีม่วงอ่อน                  ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

เขตสีเขียว                       ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

เขตสีเขียวมะกอก            ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา

เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทะแยงสีเขียวที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

เขตสีน้ำตาลอ่อน             ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

เขตสีเทา                         ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา

เขตสีน้ำเงิน                     ที่ดินประเภทสถาบันราชการ กราสาธารณูปโภคและสาธารณุปการ

โกดังโรงงานให้เช่า ขนาดตามคววามต้องการของลูกค้า

ที่ดินขนาด7 ไร่ ติดถนนหมายเลข 304 ขนาด 8 เลน  พร้อมสร้าง โกดัง คลังสินค้าให้เช่า ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ ตั้งงแต่ 300-3000 ตารางเมตร รับสร้างโกดังคลังสินค้า โรงงานสำเร็จรูป ด้วยระบบน็อค

ดาวน์ ราคาประหยัด เคลื่อนย้ายได้ ถอดติดตั้งได้หลายครั้ง รับประกันโครงสร้าง 10 ปี งานรั่วซึม 3 ปี

ควบคุมโดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน

ติดต่อเรา

T.097-469-6226

LINE:@happyhome4697

website: www.wh447.com

             https://www.happyfranchise.co.th/store/795