…เกร็ดความรู้…

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4)

โดย.. เศกสันติ์ ยังนิ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

“โรงงาน” ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไปหรือใช้แรงงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปสาหรับทา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบารุงทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลาเลียง เก็บรักษาหรือทาลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ตามประเภทหรือ ชนิดของโรงงานที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตามกฎหมายได้แบ่ง โรงงานได้แบ่งออกเป็น 3 จาพวก ได้แก่

โรงงานจาพวกที่ 1 คือ โรงงานที่มีแรงม้ารวมของเครื่องจักร 5-20 แรงม้า และ/หรือมีจานวน คนงาน7-20คน(ยกเว้นโรงงานที่มีมลภาวะให้จัดเป็นโรงงานจาพวกท3ี่)โรงงานกลุ่มนี้สามารถประกอบกิจการ

ได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการ แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงและ ประกาศกระทรวง

โรงงานจาพวกที่ 2 คือ โรงงานที่มีแรงม้ารวมของเครื่องจักรมากกว่า 20 แรงม้าแต่ไม่เกิน 50 แรงม้าและ/หรือมีจานวนคนงาน21-50 คน (ยกเว้นโรงงานที่มีมลภาวะให้จัดเป็นโรงงานจาพวกที่3) เป็นโรงงาน ที่ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดเช่นเดียวกับโรงงานจาพวกท1ี่และเมื่อจะเริ่มประกอบ กิจการโรงงานต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน

โรงงานจาพวกที่ 3 คือ โรงงานที่มีแรงม้ารวมของเครื่องจักรมากกว่า 50 แรงม้า และ/หรือ มี จานวนคนงานมากกว่า50 คน หรือเป็นโรงงานที่มีมลภาวะ เป็นโรงงานที่ต้องรับใบอนุญาตก่อนจึงจะตั้งโรงงานได้ โดยผู้ประกอบการจ ะต้องทาใบขออนุญาต ได้แก่ แบบ รง. 3 คือ แบบคาขอรับใบอนุญาตและแบบ รง. 4 คือ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน นอกจากนี้ ยังมีแบบ รง. 3/1 คือ แบบขอต่ออายุใบอนุญาตและ แบบ รง. 3/2 คือ แบบคาขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งจะใช้ในกรณีที่มีการซื้อ เช่า หรือเช่าซื้อโรงงาน รวมถึง การรับเป็นมรดก เป็นต้น

การตรวจสอบสถานภาพของโรงงานว่าจัดอยู่ในกลุ่มโรงงานจาพวกใด ผู้ประ กอบการต้อง พิจารณาจากข้อมูลชนิดของกิจการ แรงม้าเครื่องจักร และจานวนคนงานที่ใช้ในโรงงาน ซึ่งรายละเอียดการแบ่ง จาพวกโรงงานจะระบุในกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

เครื่องจักร เพื่อกระบวนการเปลี่ยนน้าดิบให้กลายเป็นน้าประปาที่มีความสะอาดขึ้นกว่าเดิม ซึ่ง โรงงานสาหรับ ผลิตน้าประปานั้น เป็นโรงงานที่ต้องได้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) ประเภทหรือชนิดของ โรงงานลาดับที่ 90 เพื่อประกอบกิจการจัดหานา ทานาให้บริสุทธิ์หรือจาหน่ายนา ไปยังอาคารหรือโรงงาน อุตสาหกรรม1 ตามบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จาแนกตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)

การผลิตน้าประปานั้น จะต้องมีโรงงานผลิตและเครื่องจักร รวมทั้งคนงานคอยดูแลและควบคุ

******************************

อ้างอิง: 1.พระราชบัญญัติโรงงงานพ.ศ.2535

2. บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จาแนกตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)

1 บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จาแนกตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)